Hoạt động tiền thưởng

Chiến dịch chữ ký và Avatar Bitcointalk
15% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Telegram
15% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Facebook
20% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Twitter
20% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Blog
5% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Translate
5% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Youtube
10% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Chiến dịch Banner
5% Tổng số tiền thưởng
Tham gia
Bonus
5% Tổng số tiền thưởng
Tham gia