IZIchain #Platform #Crypto #Digital Asset

IZIchain.IO là website chính thức của Dự án IZIchain do HVA Jsc và T-Media Co., Ltd khởi tạo. Thực hiện Công văn số: 6557/BTC-TCNH của Bộ Tài chính chúng tôi tạm dừng dự án để chờ đợi hoàn thiện khung Pháp lý. Mọi hoạt động huy động vốn cho dự án IZIchain của HVA đều vi phạm pháp luật, T-Media Co., Ltd từ chối mọi trách nhiệm về các khoản đầu tư vào Dự án này kể từ ngày 10/6/2018.


-->